Novotel Yangon Max - Family & Business trip hotel - တင်းနစ်ကွင်း

brand marker Novotel Yangon Max ☆☆☆☆☆


အမှတ် ၄၅၉ ၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုုန်၊ မြန်မာ။, 11041 Yangon

ဖုုန်း: +95 (1) 2305858
ဖက်စ်: +95 (1) 2305868
အီးမေးလ်: H9045-RE@accor.com

google_map
  • %e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8
  • %e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8
  • %e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8
  • %e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8
  • %e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8
  • %e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8
  • %e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8
အခန်းတစ်ခန်းဘွတ်ကင်တင်ရန်
အခန်းတစ်ခန်းဘွတ်ကင်တင်ရန်
close